Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot Trustpilot
Fremragende Trustpilot
Tjek Stort showroom i Hjørring
Tjek Faglig kundeservice 89800303
Tjek Hurtig levering 1-3 dage på MicroCement & Netpuds

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Urban-Hald ApS


1. Anvendelse

1.1 Enhver levering fra Urban-Hald ApS sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af Urban-Hald ApS fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse

2.1 Urban-Hald ApS bliver tidligst forpligtet ved de af Urban-Hald ApS afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Urban-Hald ApS har afsendt sin ordrebekræftelse. Urban-Hald ApS er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Urban-Hald ApS fremsendte erklæringer.

3. Fuldmagt

3.1 Ingen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte Urban-Hald ApS uden skriftlig aftale herom.

4. Priser

4.1  Alle priser, herunder priser i henhold til de af Urban-Hald ApS udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesemballage. Urban-Hald ApS forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

4.2  Prisen er ekskl. arbejde, som påløber som følge af, at det materiale, som Køber har leveret, er mangelfuldt, overarbejde, som påløber som følge af, at arbejdet skal udføres hurtigere end sædvanligt, opbevaring af færdigt arbejde samt udarbejdelse af Urban-Hald ApS m.v. samt ejendomsretten til fremstillede værktøjer, selv om Køber har betalt en andel heraf.

4.3  Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder stigninger på mere end 5% i produktions- og leveringsomkostningerne samt i leverandørers priser, er Urban-Hald ApS berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4.4 Ligeledes er prisen baseret på de ved ordrens afgivelse gældende valutakurser. Ændringer i valutakursen på mere end 5% berettiger derfor Urban-Hald ApS til at regulere prisen herefter.

5. Leveringsbetingelser

5.1  Levering sker INCOTERMS 2020 EXW, hvorefter Køber – når produktet er færdigbearbejdet og klar til levering – bærer risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostninger. Køber er pligtig til – i god tid – at give meddelelse om, hvilken forsendelsesmåde Køber ønsker at anvende. I modsat fald er Urban-Hald ApS berettiget til at vælge transportmiddel og transportrute for Købers regning. Det præciseres, at uanset om Urban- Hald ApS måtte arrangere transporten, gælder det foran nævnte, herunder vedrørende risikoovergang og omkostninger i henhold til den anførte leveringsklausul (INCOTERMS 2020 EXW), fortsat.

5.2  I tilfælde af forsinket levering er Urban-Hald ApS forpligtet til at advisere Køber herom. Urban-Hald ApS har intet ansvar for forsinkelse i mindre end 14 dage.

5.3  I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er Urban-Hald ApS berettiget til at hæve aftalen og gøre erstatningskrav gældende. Endvidere er Urban-Hald ApS berettiget til at bortsælge eller oplagre produktet for Købers regning. Ved oplagring henligger produktet for Købers risiko.

5.4  Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for Købers regning. Paller, kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

OBS: Trægulv og tonede produkter kan ikke returneres.

6. Betalingsbetingelser

6.1 Betaling skal ske helt eller delvist kontant inden produktets modtagelse, efter skriftlig aftale med Urban-Hald ApS i anvist pengeinstitut.

6.2  Såfremt kunden kan kreditforsikres, kan kunden dog opnå 30 dages kredit op til det af kreditforsikringsselskabets godkendte garantibeløb.

6.3  Ved forsinket betaling beregnes et rentetillæg på 2% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på kr. 100, beregnet fra forfaldsdag, og indtil betaling sker.

6.4  Ved betalingsmisligholdelse er Urban-Hald ApS berettiget til at kræve Urban-Hald ApS’s omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6.5  Køber er ikke berettiget til – i nogen tilfælde – at anvende købesummen eller en del heraf til modregning, ligesom Købers reklamation efter punkt 9 ikke berettiger Køber til – i nogen tilfælde – at tilbageholde købesummen.

6.6  Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter Urban-Hald ApS er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse.

6.7  Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter punkt 6, er Urban-Hald ApS berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. Urban-Hald ApS kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

7. Urban-Hald ApS’ ansvar

7.1 Urban-Hald ApS’ ansvar omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler hidrørende fra mangelfuld udførelse eller anvendelse af dårlige materialer, som er leveret af Urban-Hald ApS. Urban-Hald ApS er kun ansvarlig, såfremt produktet er forsvarligt opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge Urban-Hald ApS’s specifikationer. Urban-Hald ApS er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montering foretaget af Køber, ændringer foretaget uden Urban-Hald ApS’s skriftlige samtykke, eller reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde.

7.2  Hvis produktet eller delprodukter omfatter ikke-Urban-Hald ApS fabrikat, skal Urban-Hald ApS alene være ansvarlig i det omfang, dennes leverandør har påtaget sig garanti, uden hensyn til det i denne bestemmelse (punkt 8) anførte.

7.3  Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Urban-Hald ApS forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Transport-, forsikrings-, rejse-, montage- og andre omkostninger ved afhjælpning eller omlevering betales af Køber. Urban-Hald ApS’s erstatningspligt er – i enhver henseende – maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og erstatningspligten omfatter under ingen omstændigheder indirekte tab så som driftstab, tidstab og avancetab.

7.4  Urban-Hald ApS’ ansvar omfatter ikke sliddele samt normal slitage og forringelse.

7.5  Urban-Hald ApS hæfter ikke for fejl og mangler, der skyldes, at materialer eller halvfabrikata leveret af Køber eller, at materialer foreskrevet af Køber, er uegnede til formålet.

8. Force majeure

8.1 Urban-Hald ApS er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af Urban-Hald ApS’s forpligtelser, såfremt Urban-Hald ApS kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for Urban- Hald ApS’s kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, epidemi, pandemi, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder, eller andre lignende omstændigheder.

I så fald er Urban-Hald ApS berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Urban-Hald ApS forinden har hævet denne. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

9. Reklamations- og undersøgelsespligt

9.1  Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

9.2  Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende.

10. Produktansvar

10.1  Urban-Hald ApS er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produktet, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra Urban-Hald ApS’s side ved det af Urban-Hald ApS leverede produkt, samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og at der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten.

10.2  Urban-Hald ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom Urban-Hald ApS ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

10.3  I tilfælde af, at Urban-Hald ApS bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køber pligtig til at holde Urban-Hald ApS skadesløs herfor. Køber er – medmindre Køber er forbruger – forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber.

10.4  Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om Urban-Hald ApS’s produktansvar.

11. Produktinformation

11.1 De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og Urban-Hald ApS påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

12. Beskyttelse af rettigheder

12.1 Køber opnår ingen ret til Urban-Hald ApS industrielle rettigheder ved køb af produktet, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet, så Køber herved krænker Urban-Hald ApS’s rettigheder.

13. Tegninger og beskrivelser

13.1 Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet, uanset om dette er produceret af Urban-Hald ApS eller andre, der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver Urban-Hald ApS’s ejendom. Materialet må ikke uden Urban-Hald ApS’s forudgående skriftlige samtykke anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet og må ikke kopieres eller overdrages til tredjemand. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, returneres til Urban-Hald ApS.

14. Tvister

14.1 Samtlige aftaler vedrørende leverancer fra Urban-Hald ApS er i enhver henseende underlagt dansk ret.

Enhver tvist vedrørende forståelse eller fortolkningen af aftaler vedrørende leverancer fra Urban Hald ApS’, herunder sådanne aftalers indhold, ophør, omfang eller misligholdelse skal afgøres ved de almindelige domstole i Danmark. Værneting skal være Urban Hald ApS’ til enhver tid aktuelle hjemting.

Persondatapolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Urban-Hald ApS, har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Urban-Hald ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Urban-Hald ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Urban-Hald ApS er: Lasse Hald

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Urban-Hald ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til info@urbanhald.dk.

Cookie Samtykke

På Urban-Hald.dk anvendes cookies. Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende. Cookies har til formål at genkende din enhed, huske indstillinger, udføre statistik, målrette annoncer og optimere hjemmesidens funktionalitet, for at gøre besøget så nemt som muligt for dig. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på Webshop Cookies og Privatlivspolitik. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Urban-Hald.dk indeholder egne cookies og cookies fra tredjeparter. Listerne nedenfor forklarer de cookies vi bruger og hvorfor.

Egne cookies: Vi benytter cookies på Urban-Hald.dk i forbindelse med design af siden og for at kunne tilbyde vores brugere den bedste service og support gennem vores Tawk Chatbot, samt for at indhente accept af cookies fra nye brugere.